Aktuální informace o zrušení letošního ro?níku Slováckého okruhu ve Starém M?st?

S politováním a velmi neradi sd?lujeme všem jezdc?m, ?len?m doprovodných tým?, divák?m, funkcioná??m a všem p?íznivc?m rychlých motocykl? v?bec, že z rozhodnutí výboru Motosportklubu v A?R Staré M?sto, se letošní ro?ník Slováckého okruhu neuskute?ní. Jedná se samoz?ejm? o reakci na sou?asnou situaci nejen v naší zemi, ale i v zahrani?í. P?ejeme Vám všem hlavn? zdraví a pevné nervy. V??íme, že se u závodních tratí zase co nejd?íve setkáme.

Slovácký okruh is cancelled this year!
Dear riders, team members, spectators, functionaries and all fans of fast motorcycles. We are sorry to announce the cancellation of this year's Staré M?sto race. Of course it is a reaction to the current situation not only in Czech Republic, but also abroad. We wish you good health and we believe that we will meet again at the race tracks as soon as possible.

Ing. Libor Karásek, p?edseda MSK (director of Moto sport club Staré M?sto)


Administrator,
Stáhnuté z Motosport klub Staré M?sto